Algemene voorwaarden Aveke

Bij het maken van een afspraak gaat de opdrachtgever akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. In onderstaand document wordt gesproken over het bedrijf Aveke, in eigendom van fotograaf Eefke Burg. 

Artikel 1: Fotograaf

Aveke zal met professionele en reserve apparatuur de opdracht verzorgen. In het geval van fotograferen of filmen op locatie, zal Aveke zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

 1. Aveke zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt.
 2. Aveke levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl.

Artikel 3: Betaling en aanbetaling

 1. Aveke vraagt bij reservering van de opdracht een aanbetaling, afhankelijk van de grootte van de opdracht.
 2. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard. Een reservering voor een datum wordt pas definitief na het betalen van de aanbetaling.
 3. Aveke levert haar producten nadat de volledige betaling ontvangen is.
 4. Bij het accepteren van de offerte door het doen van de aanbetaling, gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met het voorstel. Door het aantal uren wat er gemaakt wordt voor een opdracht, alsmede de aanschaf / afschrijving van apparatuur, is er na het uitvoeren van de opdracht geen correspondentie mogelijk over het gehanteerde tarief. 

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. Aveke zal het verschuldigde bedrag in een factuur sturen naar de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 5: Producten en levering

 1. Aveke levert ten minste het aantal foto’s of films wat er is overeengekomen met de klant. 
 2. Aveke levert haar bestanden digitaal.
 3. Aveke levert geen RAW-bestanden bestanden, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is afgesproken (tegen meerbetaling).
 4. Aveke hanteert een geschatte levertijd van maximaal 6 weken afhankelijk van drukte.

Artikel 6: Auteursrecht en privacy

 1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Aveke, Eefke Burg. De opdrachtgever mag de beelden gebruiken zoals er in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. 
 2. De beelden mogen niet extra bewerkt worden door de opdrachtgever, tenzij vooraf nadrukkelijk overeengekomen.
 3. Aveke zal bij het publiceren van de beelden de bedrijfsnaam of de voornaam (alleen indien gewenst ook de achternaam) publiceren.
 4. Aveke zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

Artikel 7: Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Aveke, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Bij annulering tussen 150 en 90 dagen voor de opdrachtdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 90 dagen voor de opdrachtdatum is de wederpartij het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Fotograaf verschuldigd.

Artikel 8: Ziekte

 1. Indien fotograaf Eefke Burg namens Aveke wegens ziekte, onvoorziene omstandigheden of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de beelden op de afgesproken datum te maken, is zij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie probeert Aveke een andere datum af te stemmen of zoekt Aveke zo snel mogelijk een fotograaf of videomaker die een soortgelijke stijl hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Aveke zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf of videomaker beschikbaar is en Aveke derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van Aveke. De beelden worden altijd door Eefke Burg afgewerkt om dezelfde kwaliteit en stijl te kunnen garanderen.

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Aveke, Eefke Burg uitgesloten.

Artikel 10: Beeldselectie

De beeldselectie van de beelden wordt door Aveke gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt 14 dagen na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.

Artikel 11: Portretrecht

 1. Aveke houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website, webpagina’s, in blogs, haar portfolio, social media en in drukwerk.
 2. Aveke mag foto’s gebruiken voor foto wedstrijden en publicaties in tijdschriften.
 3. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

Artikel 12: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Aveke houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig door Aveke aan de opdrachtgever medegedeeld.live_7w3vB5nhCFpguWyyAE9eH8jUUt3xpf